Sanskrit STD 8 Sem 1 chepter 2  Chitrapadani – 2  चित्रपदानि – २

ધોરણ : 8 વિષય : સંસ્કૃત સેમેસ્ટર : 1 એકમ 2 चित्रपदानि २ એકમ : 2 : चित्रपदानि २  ( ચિત્રો ...
Read more

Sanskrit STD 8 sem 1 chepter 1 ‘Chitrapadani 1’ चित्रपदानि १

ધોરણ 8, સંસ્કૃત :  સેમેસ્ટર 1 , એકમ 1 चित्रपदानि १ ધોરણ : 8 વિષય : સંસ્કૃત સેમેસ્ટર : 1 ...
Read more

Sanskrit Gujarati Vyakaran : Purush / पुरुष : पथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष STD 8 – 9 – 10

સંસ્કૃત – ગુજરાતી વ્યાકરણ : પુરુષ : પહેલો પુરુષ, બીજો પુરુષ, ત્રીજો પુરુષ ધોરણ 8, 9, 10 વિષય : ગુજરાતી ...
Read more

Sanskrit Gujarati Vyakaran – Vachan / वचन : एकवचन, द्विवचन, बहुवचन STD 8 – 9 – 10

સંસ્કૃત ગુજરાતી વ્યાકરણ – વચન STD 8 – 9 – 10 નમસ્કાર મિત્રો, સંસ્કૃત ભાષા એ ભારતીય ભાષાઓની જનની છે. ...
Read more