1 चित्रपदानि  // Chitrapadani // STD 7

STD 7 // Sem 1 // Chitrapadani 1 // चित्रपदानि १

      અહીં કેટલાક ચિત્રો આપેલા છે અને તેની નીચે તેના સંસ્કૃત ભાષામાં શબ્દ આપવામાં આવ્યાં છે. તમારે ચિત્ર જોઈ તેને સંસ્કૃતમાં અને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે, તે યાદ રાખવાનું છે.

Chitrapadani 1

STD 7 / Sanskrit / Sem 1 / Chitrapadani 1

આપણે ચિત્રમાં આપેલા શબ્દોનું ગુજરાતી જોઈએ

आसन्द:  –  ખૂરચી

स्यूत:  –  થેલો, બેગ

पत्रभार:  – પત્રભાર, પેપરવેઈટ

समीकर:  – ઈસ્ત્રી

भ्रमणभाष:  –  મોબાઇલ ફોન

पर्वत:  –  પર્વત, ડુંગર, પહાડ

पर्यङ्क:  –  પલંગ

कट:  –    સાદડી, રજાઈ

दण्डदीप:  –  ટ્યુબ લાઈટ

पादप: –   વૃક્ષ, ઝાડ

चषक:  –   પ્યાલો

कन्दुक:  –  દડો

STD 7 / Sanskrit / Sem 1 / Chitrapadani 2

      અહીં કેટલાક ચિત્રો આપેલા છે અને તેની નીચે તેના સંસ્કૃત ભાષામાં શબ્દ આપવામાં આવ્યાં છે. તમારે ચિત્ર જોઈ તેને સંસ્કૃતમાં અને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે, તે યાદ રાખવાનું છે.

चित्रपदानि २

Chitrapadani 2

  આપણે ચિત્રમાં આપેલા શબ્દોનું ગુજરાતી જોઈએ

नौका –  નાવ, હોડી

सम्मार्जनी  –  સાવરણી

रन्ध्रिका   –  પંચીંગ મશીન

मापिका  –  માપપટ્ટી

योजिनी  –  સ્ટેપલર

पत्रपेटिका  –  ટપાલપેટી

वृक्षशायिका  –  ખિસકોલી

अग्निपेटिका  –    બાકસ

निश्रेणि:  – નિસરણી

शुचिका  –  સોય

जपमाला  – જપમાળા

तुला  –  ત્રાજવાં

Sanskrit // STD 7 // Sem 1 // Chitrapadani 3

      અહીં કેટલાક ચિત્રો આપેલા છે અને તેની નીચે તેના સંસ્કૃત ભાષામાં શબ્દ આપવામાં આવ્યાં છે. તમારે ચિત્ર જોઈ તેને સંસ્કૃતમાં અને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે, તે યાદ રાખવાનું છે.

चित्रपदानि ३

Chitrapadani 3

  આપણે ચિત્રમાં આપેલા શબ્દોનું ગુજરાતી જોઈએ

युतकम्  – ખમીસ, શર્ટ

उपनेत्रम्  –  ચશ્મા

कङ्कतम्  –  કાચકો, દાતિયો

अर्गलम् – આગળિયો

पर्णम् – પર્ણ, પાન

व्यजनम् – પંખો

आम्रफलम् – કેરી

गृहम् – ઘર

सङ्गणकम् – કમ્પ્યુટર

द्वारम् – દરવાજો

फेनकम् – સાબુ

वातायनम् – બારી